زبان فرانسه

آزمون TCF و TCF-DAP 

آزمون های سنجش سطح زبان فرانسوی عمومی مورد قبول وزارت آموزش عالی فرانسه هستند. این آزمون ها شامل مواد امتحانی اجباری و اختیاری است. 

آزمون TCF-DAP که مشخصا برای ورود به سال اول دانشگاه طراحی شده، شامل همان مواد امتحانی اجباری  TCF  به همراه تفسیرمتن است.    

آزمون TEF 

TEF آزمونی است که، از سوی اتاق بازرگانی و صنعت پاریس ابداع شده است. این آزمون مهارت ها و سطح زبان فرانسوی عمومی داوطلبان را در قالب (QCM (100 سؤال و دو امتحان تکمیلی ( کتبی و شفاهی) مورد سنجش قرار می دهد. 

آزمونDELF وآزمون DALF 

DELF (دیپلم مقدماتی زبان فرانسوی) وDALF (دیپلم پیشرفته زبان فرانسوی) مدرک های هستند که از سوی وزارت آموزش و پرورش فرانسه صادر می شوند. 

این دیپلم ها از 6 مدرک مستقل تشکیل شده اند که هر کدام به یک سطح اختصاص دارد. پس از گذراندن چهار سطح می توان مدرک  DELF را به دست  اورد و با گذراندن دو سطح تکمیلی
می توان به مدرک DALF دست یافت.