صفحه اصلیاخبار زبان آموزان

اخبار آموزشگاه زبان

قانون گذراندن سطوح و کسب مدرک در آموزشگاه زبان صدر

طبق قوانین آموزشگاه زبان صدر 

دانش آموزان در پایان سطوح English Time و American File ملزم به گذراندن امتحان مصاحبه ای در حضور مدیریت آموزشگاه می باشند. این زبان آموزان به شرط قبولی در سطوح English Time مجاز به گذراندن سطوح American File هستند. همچنین زبان آموزان بزرگسال به شرط قبولی در سطوح American File قادر به کسب مدرک زبان پایان دوره خود از آموزشگاه می باشند.

 

با تشکر مدیریت آموزشگاه صدر

آدرس تلگرام گروه زبان


 

کانال تلگرام آموزشگاه صدر

@Sadrinstitute

Telegram.me/sadrinstitute

مقررات

مقررات آموزشگاه زبان

1-دانش آموزان میتوانند فقط 5 بار غیبت در طول ترم داشته باشند و 3 جلسه غیبت متوالی به منظور حذف دانش آموزان از آن ترم است و از دادن امتحان فاینال محروم میشوند.

2 - دانش آموزان English time وMagic time توسط Cd آموزشی کتابشان دیکته گفته میشود.cd آموزشی کتاب story Book حتما در منزل مکررا گوش داده شود

3-دانش آموزان به هیچ عنوان حق آوردن تبلت و موبایل ندارند.

                                          
4-امتحان فاینال فقط در روزهای مشخص روزهای زوج 29/11/93چهارشنبه وفرد,30/11/93پنجشنبه برگزارمیشودو امتحان غایبین در روز 3/12/93بطورهماهنگ در ساعت 5 عصر برگزار میشود و امتحان شفاهی فقط در روزهای اعلام شده برگزار میشود و تکرار ناپذیر است .
E1/Aدر روزهای فرد سه شنبه 28/11/93 برگزار میگردد.

5-کلاسهای Adventure , Benooهفته ای دو جلسه می باشند و 20 جلسه ای هستند.


                  تاریخ کلاسهای روزهای فرد( زمستان 93)

یکشنبه:93/9/16*سه شنبه:93/9/18*پنجشنبه:93/9/20*یگشنبه:93/9/23*سه شنبه:93/9/25*پنج شنبه:93/9/27*یکشنبه:93/10/7*یکشنبه:93/10/14  *یکشنبه:93/10/21*یکشنبه:93/10/28*سه شنبه:93/10/30*یکشنبه:93/11/5*سه شنبه:93/11/7*یکشنبه:93/11/12*سه شنبه93/11/14*یکشنبه:93/11/19*سه شنبه:93/11/21*یکشنبه:93/11/26*سه شنبه93/11/28*پنج شنبه:93/11/30*

                  تاریخ کلاسهای روزهای زوج (زمستان93)

شنبه :93/9/15*چهارشنبه:93/9/19*دوشنبه:93/9/24*چهارشنبه:93/9/26*شنبه:93/9/29*چهارشنبه:93/10/3*شنبه:93/10/6*شنبه:93/10/13*شنبه:93/10/20*شنبه:93/10/27*چهارشنبه:93/11/1*شنبه:93/11/4*چهارشنبه:93/11/8*شنبه:93/11/11*چهارشنبه:93/11/15*شنبه:93/11/18*دوشنبه:93/11/20*شنبه:93/11/25*دوشنبه:93/11/27*چهارشنبه:93/11/29*