صفحه اصلیاخبار زبان آموزانقانون گذراندن سطوح و کسب مدرک در آموزشگاه زبان صدر

قانون گذراندن سطوح و کسب مدرک در آموزشگاه زبان صدر

طبق قوانین آموزشگاه زبان صدر 

دانش آموزان در پایان سطوح English Time و American File ملزم به گذراندن امتحان مصاحبه ای در حضور مدیریت آموزشگاه می باشند. این زبان آموزان به شرط قبولی در سطوح English Time مجاز به گذراندن سطوح American File هستند. همچنین زبان آموزان بزرگسال به شرط قبولی در سطوح American File قادر به کسب مدرک زبان پایان دوره خود از آموزشگاه می باشند.

 

با تشکر مدیریت آموزشگاه صدر