برنامه اي جهت آموزش فراشناخت تهيه شد. ويژگي بارز برنامه مذکور تاکيد بر آگاهي از فرايند يادگيري است که به دانش آموزان امکان مي دهد تا فرايندهاي يادگيري خود را شناسايي، هدف گذاري، هدايت و نظارت کنند. نمونه انتخاب شده از بين پسران دانش آموز پايه اول دبيرستان منطقه 11 تهران بودند، پس از انتخاب سه گروه آزمودني که هر کدام از آنها 30 نفر بودند، گروه آزمايشي به مدت 500 دقيقه از آموزش فراشناختي برخوردار شدند. دو گروه ديگر به عنوان گروههاي گواه محسوب مي شدند. براي سنجش درک مطلب آزمودني ها دو نوع آزمون پيش آزمون و پس آزمون که هر کدام داراي 3 بخش (زيست شناسي، ادبيات، اصلاح اشتباهات متن) بود تهيه شد، پيش آزمون و پس آزمون نيز داراي سطح دشواري يکساني بودند. نمرات حاصل از اجراي پيش آزمون و پس آزمون درک مطلب در سه گروه با استفاده از روش تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر نشان داد که اثر گروه و آزمون معنادار است. ميانگين نمرات گروه آزمايشي در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش قابل توجهي داشته است. حال آنکه ميانگين نمرات پس آزمون و پيش آزمون دو گروه گواه تفاوت قابل توجهي نداشته است و حتي اندکي کاهش نشان مي دهد. تفاوت قابل توجه پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايشي نشان مي دهد که آموزش راهبردهاي فراشناختي باعث بهبود عملکرد درک مطلب دانش آموزان مي گردد.